Διάστημα και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Γράφει ο Δρ Ιωάννης Παρίσης
Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων
 
(Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, τ. Ιουνίου 2014)
 

Το Διάστημα αποτελεί στη σημερινή εποχή, ουσιώδη παράγοντα ισχύος, ενώ οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις αλλά και οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων έδειξαν ότι οι δορυφόροι είναι πλέον η καρδιά όλων των αμυντικών συστημάτων και γενικότερα εκείνων που συνδέονται με την ασφάλεια, παρέχοντας τις απαραίτητες τηλεπικοινωνίες, αναγνώριση, πλοήγηση, τηλεκατεύθυνση οπλικών συστημάτων, ακρόαση εχθρικών επικοινωνιών καθώς και μετεωρολογικές υπηρεσίες.[1]

Με θέμα “Space and Security”, θα λάβει χώρα στην Αθήνα συνέδριο, στις 19 και 20 Ιουνίου 2014, το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Υπουργείο Άμυνας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσουν εισηγήσεις για τα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.

galileo03865A4,1

Η διαμόρφωση των αναγκών

Η συνεισφορά των διαστημικών εφαρμογών στις νέες επιχειρησιακές αντιλήψεις, όπως το Network-Centric Warfare, αναφέρεται πρωτίστως στην αλυσίδα της διοίκησης και της διαχείρισης των πληροφοριών, ώστε να εγγυώνται την υπεροχή (informationsuperiority) κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης συνθηκών (verification), ελέγχου διακίνησης ή εγκατάστασης όπλων μαζικής καταστροφής, μετακίνησης προσφύγων, μόλυνσης φυσικών πόρων, κ.ο.κ. Η ΕΕ έχει αναπτύξει και έχει σε εξέλιξη σημαντικά διαστημικά προγράμματα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών αλλά και ειδικώς τους στόχους της ΕΠΑΑ.

Τη σημασία και τη χρησιμότητα των διαστημικών εφαρμογών για την υποστήριξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες της ΕΕ για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, αναγνώρισε έγκαιρα το Συμβούλιο. ΣεέκθεσητηςΠροεδρίαςτης 17 Ιουνίου 2003 αναφέρεται: “On ESDP and Space, the Council recognised the importance of the space applications and functions needed in order to enhance the EU capabilities to carry out crisis management operations. In this context, examination of space applications in the ESDP framework was taken forward. Furthermore an information paper on Space Needs for Military Crisis Management Operations has been developed and a conference on Security and Defence Aspects was held in May, which may be used as an input to the Commission Green Paper”.

Η ΚΠΑΑ έχει ανάγκη πρόσβασης σε κατάλληλα συστήματα και υπηρεσίες που κάνουν χρήση του διαστήματος και της αντίστοιχης διαστημικής τεχνολογίας, τόσο λόγω των στρατηγικών δυνατοτήτων που παρέχουν όσο και λόγω της δυνατότητας αυτόνομης λήψης αποφάσεων. Επί του θέματος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ  και έχει συστήσει την σε βάθος εξέτασή του ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ασφάλεια και οι αμυντικοί προσανατολισμοί θα λαμβάνουν υπόψη τους τη διαστημική πολιτική της ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα.

 Οι κύριες ανάγκες των χρηστών κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΚΠΑΑ αναφέρονται στις δορυφορικές επικοινωνίες, τη δορυφορική παρατήρηση της Γήινης επιφάνειας, τη συλλογή πληροφοριών μέσω δορυφόρων, τα δορυφορικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τη δορυφορική πλοήγηση και εντοπισμό θέσης, τα δορυφορικά συστήματα αναγνώρισης, την τηλεκατεύθυνση πυραύλων. Στο EuropeanCapabilitiesActionPlan (ECAP) έχουν αναλυθεί οι λειτουργίες αυτές και έχουν διατυπωθεί απόψεις σχετικά με τη χρήση του διαστήματος, που αναφέρονται στα εξής: (1) Συλλογή πληροφοριών, (2) Διοίκηση και έλεγχο, (3) Navigationandpositioning, (4) Forceprotection, (5) Readiness, (6) Γενική υποστήριξη των δυνάμεων, (7) Επιτήρηση συνόρων.

Η πολιτική και στρατηγική αξία της διαστημικής τεχνολογίας για την ΕΕ είναι αυτονόητη, αφού συμβάλλει στην εξασφάλιση πολιτικής ανεξαρτησίας κατά τη λήψη αποφάσεων. Συνέπεια αυτού ήταν το Διάστημα να αποτελέσει για την Ευρώπη, κατά τα τελευταία χρόνια, αντικείμενο υψηλής προτεραιότητας. Οι διαστημικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ώστε να μην αποτελούν απλώς μια ερευνητική προσπάθεια, αλλά να προσφέρουν κρίσιμη τεχνολογική νομιμοποίηση για την Ευρώπη, ώστε να δρομολογήσει και να επιτύχει μεγάλο αριθμό στόχων, ενσωματωμένων σε πολιτικές που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνία της πληροφορίας, τις υποδομές των μεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ειρήνης.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, από πολιτικής και στρατηγικής πλευράς, η Ευρώπη έχει ανάγκη διαστημικών δυνατοτήτων, ώστε να επιτύχει τους αντικειμενικούς της σκοπούς στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αλλά επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει το ρόλο της ως παγκόσμιου παίκτη διαστημικής πολιτικής.

European Space Policy

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική (COM(2007) 212 final, Βρυξέλες, 26/4/2007, “European Space Policy”), διατυπώθηκε καταρχήν, υπό μορφή προβληματισμών, στην Πράσινη Βίβλο (GreenPaperonEuropeanSpacePolicy) που συνέταξε η Επιτροπή με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (EuropeanSpaceAgency – ESA), τον Ιανουάριο του 2003. Συνίσταται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική (COM (2000) 597 final and ESA/PBEO (2001) 56, rev. IJoint Commission – ESA document on the European Strategy forSpace), το European Space Program, τιςδιαδικασίεςυλοποίησηςκαιτουςσυναφείςπροϋπολογισμούς. Οι κύριοι τομείς της διαστημικής στρατηγικής της ΕΕ εντοπίζονται σε τρεις κυρίως δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια: το πρόγραμμα Galileo, το πρόγραμμα Copernicusκαι τιςδορυφορικές επικοινωνίες.

Η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του ESA τέθηκε σε πλήρη βάση με τη Συμφωνία Πλαίσιο, που υπεγράφη στις 7 Οκτωβρίου 2003. Ως πεδία συνεργασίας αναφέρονται -στο άρθρο 3 της συμφωνίας- η επιστήμη, η τεχνολογία, η παρατήρηση της γης, η ναυσιπλοΐα, η επικοινωνία μέσω δορυφόρου, οι επανδρωμένες πτήσεις, οι βάσεις εκτόξευσης καθώς και θέματα πολιτικής που αναφέρονται στο διάστημα.

Παράλληλα, το Σχέδιο Δράσης, που προβλέφθηκε από την GreenPaper, εκδόθηκε από την Επιτροπή, το Νοέμβριο 2003, με τη μορφή μιας Λευκής Βίβλου (WhitePaper), που φέρει τον τίτλο “Space: new European frontier for an expanding Union. Anaction plan for implementing the European Space policy”. Στο κείμενο αυτό αναφέρεται ότι η διαστημική τεχνολογία, οι υποδομές και οι υπηρεσίες συνιστούν ουσιώδη υποστήριξη της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΑΑ. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι ειδικές ανάγκες των χρηστών στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας και η αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι στρατιωτικές απαιτήσεις. Τις απαιτήσεις αυτές καλύπτουν σήμερα, κατά βάση, το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ (EUSC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA).

Δορυφορικό Κέντρο

Η εγκατάσταση του Δορυφορικού Κέντρου (SatelliteCenterEUSC) πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1993, από τη (τότε) Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ), με έδρα την αεροπορική βάση του TorejondeArdoz, στη Μαδρίτη. Στο πλαίσιο της απορρόφησης και ενσωμάτωσης, από την ΕΕ, όλων των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της ΔΕΕ, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, η ΕΕ ενέταξε το Δορυφορικό Κέντρο υπό το Συμβούλιο. Το EUSC είναι επιχειρησιακό από την 1η Ιανουαρίου 2002, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της 31 Ιουλίου 2001 (Council Joint Action, on the establishment of the European Union Satellite Centre -CFSP).

Το EUSC αποτελεί Υπηρεσία του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό την πολιτική επίβλεψη της PoliticalandSecurityCommittee (PSC) και την επιχειρησιακή διεύθυνση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Αποστολή του Δορυφορικού Κέντρου είναι η εκμετάλλευση και παραγωγή πληροφοριών που προέρχονται κυρίως από την ανάλυση της δορυφορικής επισκόπησης της γήινης επιφάνειας, για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης,  στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας.

Η εγκατάσταση του Δορυφορικού Κέντρου θεωρείται από την ΕΕ ουσιώδες στοιχείο για την ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ και της KΠΑΑ, ειδικώς κατά τις περιπτώσεις παρακολούθησης κρίσεων και της διαδικασίας πρόληψης συρράξεων. Στο πλαίσιο αυτό το ΔΚ παρέχει πληροφόρηση που προέρχεται από δορυφορικές εικόνες καθώς επίσης και άλλα στοιχεία, προβαίνει σε επιτήρηση ζωνών ενδιαφέροντος της ΕΕ, επαλήθευση τήρησης συνθηκών, έλεγχο διακίνησης όπλων καθώς επίσης και υποστήριξη αποστολών διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, υλοποιεί προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε αντικείμενα της αρμοδιότητάς του καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για  εξειδικευμένο προσωπικό, στους τομείς των συστημάτων ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών και ανάλυσης εικόνας.

Οι τομείς προτεραιότητας του Δορυφορικού Κέντρου ανταποκρίνονται προς τα κύρια αντικείμενα ασφάλειας που καθορίζονται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Ειδικότερα, για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της KΠΑΑ, το ΔΚ παρέχει αναλύσεις δορυφορικής απεικόνισης και προετοιμάζει ένα ευρύ φάσμα Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών (DGI) για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της ΕΕ σε οποιαδήποτε περιοχή.

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι για την επιχείρηση της ΕΕ στο Κονγκό (DRC) το Συμβούλιο ζήτησε από το Δορυφορικό Κέντρο να παραγάγει χάρτες με τη χρησιμοποίηση ψηφιακής απεικόνισης, για τις εννέα πόλεις του Κονγκό και της Γκαμπόν. Τα προϊόντα που παρήγαγε το Δορυφορικό Κέντρο διατέθηκαν επίσης για τις απαιτήσεις του προσωπικού της αποστολής MONUC του ΟΗΕ στην ίδια περιοχή. Η υποστήριξη των αποστολών του ΟΗΕ και σε άλλες περιοχής της Γης αποτελεί τυπική δραστηριότητα του Δορυφορικού Κέντρου. Ανάλογη υποστήριξη παρείχε το Δορυφορικό Κέντρο και σε άλλες επιχειρήσεις όπως EUFORTchad/RCA, Atalanda και EUMMGeorgia.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Ο EuropeanSpaceAgency(ESA)  είναι διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1975, με αρχικό στόχο να συγκεντρώσει τους αναγκαίους πόρους και δράσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού διαστημικού προγράμματος και την κατασκευή μίας ευρωπαϊκής βάσης εκτόξευσης.

Σκοπός του ESA είναι να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στη διαστημική έρευνα και τεχνολογία και τις εφαρμογές της, αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο ESA απέδειξε ότι είναι μία χρήσιμη και αποδοτική υπηρεσία, κατευθύνοντας τις δραστηριότητες των κρατών μελών της και αναπτύσσοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Τα διαστημικά προγράμματα του ESAαναφέρονται κυρίως στις εξής εφαρμογές: δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της Γης, μετεωρολογία, δορυφορική πλοήγηση, κατασκευή πυραύλων-φορέων και υπηρεσίες φορέων εκτόξευσης.

Μέλη του ESA είναι σήμερα είκοσι χώρες: 18 χώρες μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία) και οι Ελβετία και Νορβηγία. Επίσης, ο Καναδάς είναι συνδεδεμένο μέλος ενώ άλλες 11 χώρες (Ουγγαρία, Εσθονία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τουρκία, Ουκρανία, Λετονία, Μάλτα, Κύπρος, Λιθουανία, Ισραήλ) έχουν υπογράψει Συμφωνία Συνεργασίας, ως πρώτο βήμα ένταξής του στον Οργανισμό και συμμετέχουν σε κάποια προγράμματα. Τον Νοέμβριο του 2011 η Βουλγαρία κατέστη παρατηρητής στον ESA και βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας.

Η έδρα της κεντρικής διοίκησης του ESA βρίσκεται στο Παρίσι. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις σε διάφορα μέρη: ESTEC (European Space Research  and Technology Centre)  στο Noordwijk, Ολλανδία, ESOC (European Space Operations Centre) στο Darmstadt, Γερμανίας, ESRIN (European Space Research Institute) στο Frascati, Ιταλίας, EAC (European Astronaut Centre) στην Κολωνία, Γερμανία. Η Βάση εκτόξευσης της Ευρώπης βρίσκεται στο Kourou της Γαλλικής Γουιάνας, και λειτουργεί με μέριμνα της Γαλλικής Υπηρεσίας Διαστήματος (CNES). Επίγειοι σταθμοί υπάρχουν στο Salmijrvi της Σουηδίας, στο Redu του Βελγίου, στη Villafranca Del Castillo της Ισπανίας, στο Κουρού της Γαλλικής Γουϊνέας και σε αρκετά άλλα σημεία της υδρογείου.

Ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα

Στον ευρωπαϊκό χώρο αναπτύσσονται, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, σημαντικά προγράμματα δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης-αναγνώρισης, τηλεπικοινωνίας και πλοήγησης-προσδιορισμού θέσης. Πολλά από τα προγράμματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς και κατευθύνονται από τα υπουργεία άμυνας. Πολύ περισσότερα είναι «διπλής χρήσης», υπό την έννοια ότι προορίζονται, καταρχήν, για εμπορικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς, είναι όμως δυνατή η χρησιμοποίησή τους και για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας.

      Στην πρωτοπορία της ανάπτυξης δορυφορικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο βρίσκεται η Γαλλία και ακολουθούν η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμμετέχουν με διάφορες συμφωνίες στην ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, στο πλαίοι είτε προγραμμάτων της Εε είτε διακρατικών συνεργασιών.

Το Galileo προορίζεται να αποτελέσει το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (Europeanglobalsatellitenavigationsystem) νέας γενιάς, αντίστοιχο του αμερικανικού GPS και του ρωσικού GLONASS, με εφαρμογές που θα καλύπτουν όλα τα συστήματα μεταφορών (οδικών, αεροπορικών, θαλασσίων κλπ). Το Galileo θα αποτελείται από 30 δορυφόρους, ισοκατανεμημένους σε τρεις τροχιές σε ύψος 23.000 χλμ.

Στην Ευρώπη, διάφορες χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός κοινού δορυφορικού συστήματος παρατήρησης/αναγνώρισης της γήινης επιφάνειας. Στην πρωτοπορία βρίσκονται η Γαλλία και η Γερμανία οι οποίες μοιράζονται τα δεδομένα που προέρχονται από τους νέους στρατιωτικούς δορυφόρους HeliosII και SAR-Lupe αντιστοίχως. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχει και αριθμός άλλων ευρωπαϊκών χωρών. To γαλλικό σύστημα HeliosII έχει διατεθεί για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ΚΠΑΑ και έχει ήδη συνεισφέρει, σε συνεργασία με τον ESA, στην υποστήριξη της επιχείρησης EUFORTchad/RCA.

Το πρόγραμμα Global Monitoring for Environment and SecurityGMES) που από το 2008 έλαβε την ονομασία Copernicus, αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ και του ΕSA στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Διάστημα. Περιλαμβάνεται σε έγγραφο που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕSA, τον Ιούνιο του 2001, με τίτλο: «Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας». Επίσης, ειδική αναφορά για το GMES γίνεται στη Λευκή Βίβλο για το Διάστημα.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου που έλαβε χώρα στις Βρυξέλες τον Ιούνιο του 2003, με θέμα “Military Satellite Applications”, παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά ένα κείμενο με τίτλο: «Common Operational Requirements for Global European Earth Observation System by Satellites», που αναφέρεται  σε σκοπούς ασφάλειας και άμυνας. Πρόκειται για μια πολυεθνική στρατιωτική πρωτοβουλία, που είναι γνωστή ως BOC από τη γαλλική ονομασία της: Besoins Operationelless Communs. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν έξι χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιsπανία, Ελλάδα και Βέλγιο. Αναφέρεται στα κοινά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις που αποτελούν προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος παγκόσμιας παρατήρησης.

Σκοπός της πρωτοβουλίας BOC είναι η εξασφάλιση αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων και στη δυνατότητα δράσεων που απαιτούν απόκτηση στον κατάλληλο χρόνο και εκμετάλλευση αξιόπιστων πληροφοριών. Επίσης η συνεισφορά διαστημικών δυνατοτήτων, κατά κύριο λόγο για σκοπούς άμυνας και ασφάλειας. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε δύο φάσεις, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, οικονομικούς και τεχνικούς περιορισμούς. Η 1η φάση αναπτύσσεται από το 2004, βασιζόμενη σε διαστημικά συστήματα παρατήρησης που ήταν υπό ανάπτυξη (Helios ΙΙ, SAR-Lupe, Cosmo/Skymed, Pleiades). Η 2η φάση θα αναπτυχθεί μετά το 2010, σε συνεργασία με την ΕΕ και σε συνδυασμό με το σύστημα Copernicus, με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της 1ης φάσης.

Στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών αναπτύσσονται σημαντικά προγράμματα για συστήματα στρατιωτικών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, που γενικά είναι γνωστοί με τη συντομογραφία milsatcom (military satellite communication), προκειμένου να  καλύψουν τις αντίστοιχες ανάγκες. Τον Μάιο του 2004, το ΝΑΤΟ επέλεξε μια ομάδα τριών ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει  το ιταλικό Sicral 1, το γαλλικό Syracuse 3 και το βρετανικό Skynet 5, για την υλοποίηση του προγράμματος ΝΑΤΟ Satcom Post-2000. Αυτά τα τρία συστήματα είναι τα κύρια στρατιωτικά δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνίας που αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ο ισπανικός δορυφόρος στρατιωτικών επικοινωνιών Spainsat που εκτοξεύθηκε το 2006 καθώς και το γερμανικό δορυφορικό σύστημα Satcom BW Step 2.

Μια πρωτοβουλία του EDA του 2009, οδήγησε στην δημιουργία τουEuropean Satellite Communication Procurement Cell (ESCPC). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υπεγράφη από πέντε χώρες –Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο βασίλειο, Πολωνία και Ρουμανία- στις οποίες προστέθηκαν αργότερα άλλες τρεις –Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Φινλανδία- ενώ κάποιες άλλες έχουν εκδηλώσεις ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Ο σκοπός του ESCPC είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής προμήθειας εμπορικών υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών, με στόχο τη μείωση του κόστους και την διευκόλυνση της πρόσβασης και την αποτελεσματικότερη σύνδεση για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων των χωρών μελών της ΕΕ. Το ESCPCείναι ένα από τα πρώτα προγράμματα που θα συμβάλλει στην βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ για εθνικούς σκοπούς καθώς και για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ.

[1] Τα αντικείμενα του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκαν από τον συγγραφέα σε μεγάλος εύρος το 2006 στο βιβλίο του «Διάστημα και Ευρωπαϊκή ασφάλεια – Για μια ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική», που εκδόθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, και ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στο βιβλίο του «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», Αθήνα 2010.
This entry was posted in Διάστημα, Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Διάστημα και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

  1. Ο/Η A.TENEKOUDIS λέει:

    πολυ κατατοπιστικο αρθρο αλλα θα ηθελα να αναφερθεις λιγο περισσοτερο για το ΗELIOS II ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ με τη Βαση Διακλαδικης παρατηρησης στη Ταναγρα.
    Κατα τα λοιπα αλλο ενα ‘μπραβο’ κ. Παριση
    Α.Γ.Τενεκουδης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s